RSS

Украинские новости

Ремонт каната — ПортниковРемонт каната — Портніков

  •      97

Эта база — как канат, которым Россия привязывает украинский корабль к своему берегу

Владимир Ильич все же был прав, когда говорил о капиталистах, которые сами продадут большевикам веревку, на которой те их повесят. Только он не знал, что говорит не о капиталистах вообще — те, в отличие от коммунистов, умеют хорошо просчитывать риски — а о делегате ХХVIII съезда КПСС Николае Яновиче Азарове и других руководителях современной Украины. Потому что сама идея о ремонтировании российских военных судов на украинских верфях — это та самая веревка.

Утверждать, что Украине необходимо российское военное присутствие в Крыму не сможет даже самый большой недоброжелатель нашей страны. Да, возможно, это присутствие необходимо России — и не столько из военно-стратегических, сколько из пропагандистских интересов. Эта база — как канат, которым Россия привязывает украинский корабль к своему берегу, лишая мятежную провинцию возможности для настоящего, а не показного маневра. Следовательно, в украинских интересах — чтобы этой базы как можно скорее не было и все ее корабли как можно быстрее заржавели бы и стали нерентабельны даже для российских пропагандистов.

А для россиян выгоднее, чтобы эта база была — а заржавела украинская независимость. Что ж, тут наши интересы не совпадают, так бывает. И, кстати говоря, не только интересы Украины и России. Интересы Януковича и Азарова не совпадают с интересами Путина и Медведева. Потому что Януковичу и Азарову необходима эта территория для бесконтрольного кормления. А Путину и Медведеву нужен подконтрольный, делящийся с ними деньгами режим.

Но жадность лишает разума. Беспредельная жадность лишает разума и расчетливости абсолютно. Сначала Янукович обменял возможность получить что-то реальное за базу или хотя бы шанс вообще избавиться от нее за мнимую скидку за газ — но то была хотя бы скидка для государства! Теперь Азаров хочеть продлить жизнь ржавых посудин — для того, чтобы заработали близкие к нему «олигархи»!

И эта недальновидность будет выдаваться за государственные интересы, новые рабочие места и прочие достижения передовой партии и сформированного ею кабинета нуворишей. Что ж, если учредить комиссию по ликвидации Украинского государства, можно тоже создать много рабочих мест, Николай Янович.

Виталий ПортниковЦя база — як канат, яким Росія прив’язує український корабель до свого берега

Володимир Ілліч все ж був правий, коли говорив про капіталістів, які самі продадуть більшовикам мотузку, на якій ті їх повісять. Тільки він не знав, що говорить не про капіталістів взагалі — ті, на відміну від комуністів, вміють добре прораховувати ризики — а про делегатові ХХVIII з’їзду КПРС Миколою Яновичем Азаровим і інших керівниках сучасної України. Тому що сама ідея про ремонтування російських військових суден на українських верфях — це та сама мотузка.

Стверджувати, що Україні необхідно російська військова присутність у Криму не зможе навіть самий великий недоброзичливець нашої країни. Так, можливо, це присутність необхідно Росії — і не стільки з військово-стратегічних, скільки з пропагандистських інтересів. Ця база — як канат, яким Росія прив’язує український корабель до свого берега, позбавляючи бунтівну провінцію можливості для справжнього, а не показного маневру. Отже, в українських інтересах — щоб цієї бази як можна швидше не було і всі її кораблі якнайшвидше заіржавіли б і стали нерентабельні навіть для російських пропагандистів.

А для росіян вигідніше, щоб ця база була — а заіржавіла українська незалежність. Що ж, тут наші інтереси не збігаються, так буває. І, до речі кажучи, не тільки інтереси України і Росії. Інтереси Януковича і Азарова не збігаються з інтересами Путіна і Медведєва. Тому що Януковичу і Азарову необхідна ця територія для безконтрольного годування. А Путіну і Медведєву потрібен підконтрольний, ділиться з ними грошима режим.

Але жадібність позбавляє розуму. Безмежна жадібність позбавляє розуму і розважливості абсолютно. Спочатку Янукович обміняв можливість отримати щось реальне за базу або хоча б шанс взагалі позбавитися від неї за уявну знижку за газ — але то була хоча б знижка для держави! Тепер Азаров хоче продовжити життя іржавих посудин — для того, щоб запрацювали близькі до нього «олігархи»!

І ця недалекоглядність буде видаватися за державні інтереси, нові робочі місця та інші досягнення передової партії і сформованого нею кабінету нуворишів. Що ж, якщо заснувати комісію з ліквідації Української держави, можна теж створити багато робочих місць, Микола Янович.

Виталий Портников

Система Orphus

Украинские новости © 2010-2022
Копирование материалов разрешено при условии прямой гиперссылки на Украинские новости

Материалы с пометкой «имидж» публикуются на правах рекламы и ответственность за их содержание несет рекламодатель.